GDPR

Όροι χρήσης

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Billys!

Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης (“Όροι”) αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία για τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής www.billys.gr  (από κοινού η “Πλατφόρμα”) και των λοιπών υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία  “BILLYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”, με διακριτικό τίτλο “BILLYS” και ΑΦΜ 801723712, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όταν χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους οι λέξεις “Billys”, “η Εταιρεία” “Εμείς”“Μας” αναφέρονται είτε στην εταιρεία BILLYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., είτε στην ιστοσελίδα/εφαρμογή billys.gr , όπως έχουν αναφερθεί ανωτέρω.

1. Γενικοί Όροι

1.1 Η Εφαρμογή- Αντικείμενο

Η Εταιρεία παρέχει μία διαδικτυακή πλατφόρμα/ διαδικτυακό εργαλείο, η οποία διευκολύνει τους διαχειριστές και τους κατοίκους (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές) πολυκατοικιών (από κοινού “Χρήστες”,μεμονωμένα  “Χρήστης”)  
να διαχειριστούν θέματα που αφορούν στη διαχείριση της πολυκατοικία τους (η “Υπηρεσία”).

1.2 Ορισμοί 

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, οι παρακάτω έννοιες έχουν την εξής σημασία:

Κοινόχρηστα:  Οι δαπάνες που αφορούν την κοινή χρήση της πολυκατοικίας, τη θέρμανση, τη συντήρηση και την επισκευή της, καθώς και κάθε άλλο έξοδο που χρησιμεύει στην κοινή διαβίωση. Οι δαπάνες υπολογίζονται και επιμερίζονται όπως συγκεκριμένα ορίζει ο εκάστοτε «Πίνακας Κατανομής Ποσοστών Συνιδιοκτησίας και Κοινοχρήστων» ή κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

Αποθεματικό: Το ποσό που καταβάλλεται από τους ενοίκους της πολυκατοικίας στον διαχειριστή, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας, μέχρι την εξόφληση των λογαριασμών κοινοχρήστων. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δύναται να χρησιμοποιεί το αποθεματικό ως κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του. Η συγκρότηση αποθεματικού συνήθως προβλέπεται στο καταστατικό της πολυκατοικίας, σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζει η γενική συνέλευση.

Διαχειριστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει αναλάβει τη διαχείριση των κοινόχρηστων θεμάτων της πολυκατοικίας και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων, είτε μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας είτε με άλλον τρόπο όπως ορίζει ο εκάστοτε κανονισμός της.

Κάτοικος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο διαμένει ή κάνει χρήση του διαμερίσματος της πολυκατοικίας, είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής και βαρύνεται με την αποπληρωμή των κοινοχρήστων. Για τους σκοπούς των παρόντων ως κάτοικος λογίζεται και εκείνος που δεν συμμετέχει απαραίτητα στη διαδικτυακή πλατφόρμα, αλλά συνεχίζει να πληρώνει τα κοινόχρηστα στον Διαχειριστή.  Συστήνεται στον Διαχειριστή να ενημερώσει τους τελευταίους με προσήκοντα τρόπο για το περιεχόμενο αυτών των Όρων.

1.3 Δημιουργία Λογαριασμού

Η δημιουργία λογαριασμού δεν είναι απαραίτητη για την απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρόλα αυτά, προκειμένου να απολαύσετε πλήρως τις Υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Χρήστη – Διαχειριστή ή Κατοίκου, ανάλογα με τη χρήση που θα κάνετε στην Πλατφόρμα. Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, έχετε βεβαιωθεί ότι κατανοείτε αυτούς τους Όρους, την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εφαρμογής.

Επισκεπτόμενοι την Πλατφόρμα, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να μας δώσετε ένα ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και την ιδιότητά σας ως Διαχειριστής ή Κάτοικος και ένα μέλος της ομάδας του Billys θα επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορεί να προσκληθείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εφόσον ο διαχειριστής της πολυκατοικίας έχει ήδη απευθυνθεί σε Εμάς. Θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνσή σας και την ορθότητα των στοιχείων σας, χρησιμοποιώντας την διαδικασία που εφαρμόζουμε.

Πέραν των λοιπών υποχρεωτικών στοιχείων θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και έναν κωδικό πρόσβασης. Επίσης ενδέχεται να σας ζητείται να αλλάξετε κωδικό για λόγους ασφαλείας ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της ασφάλειας και του απορρήτου των στοιχείων σύνδεσής σας στην Πλατφόρμα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα που λάβει χώρα με αυτά τα στοιχεία σύνδεσης. Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει αποκτήσει λανθασμένα πρόσβαση στο λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Με τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα δηλώνετε ότι τα στοιχεία που μάς παρέχετε είναι αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για να την ενημερώσετε για την αλλαγή αυτή.

1.4 Δικαίωμα Συμμετοχής στην Πλατφόρμα

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχει η Πλατφόρμα θα πρέπει να είστε σε νόμιμη ηλικία με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε Χρήστη της Πλατφόρμας να αξιώσει οποιουδήποτε είδους επιπλέον αμοιβή για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί μέσω της Πλατφόρμας.

Για τις ανάγκες των Όρων αυτών, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται και δημιουργούν λογαριασμό στην Πλατφόρμα τεκμαίρεται ότι είτε διαθέτουν κάποια ιδιότητα που τους επιτρέπει τη χρήση των Υπηρεσιών (ενδεικτικά κάτοικος ή διαχειριστής πολυκατοικίας), είτε νομίμως εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο εξ’ ονόματος του οποίου δηλώνουν τα στοιχεία για τη δημιουργία του λογαριασμού και διαχειρίζονται την πολυκατοικία ή φέρουν το βάρος πληρωμής των κοινοχρήστων.

Δημιουργώντας λογαριασμό και χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, εγγυάστε ότι:

 • Αναλαμβάνετε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους απέναντι στην Εταιρεία,
 • Δεν έχετε αποκλειστεί από τη χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα δικαιοδοσία,
 • Θα συμμορφωθείτε με αυτούς τους Όρους και όλους τους εφαρμοστέους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

1.5 Δικαιώματα που σας παρέχει η Εταιρεία υπό προϋποθέσεις

Η Εταιρεία σας παρέχει μία προσωπική, παγκόσμια, χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της. Η άδεια αυτή παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης και απόλαυσης των πλεονεκτημάτων των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Ειδικότερα ως Χρήστης, συμφωνείτε να μην:

 • Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή κανένα περιεχόμενο που περιέχεται στις Υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας, πέρα από αυτούς που σε κάθε περίπτωση επιδιώκετε ως Χρήστης
 • Αντιγράφετε, τροποποιείτε, διαβιβάζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο κανένα υλικό, εικόνα, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οποιοδήποτε προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας ή υλικής ιδιοκτησίας, το οποίο καθίσταται προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών, χωρίς να έχετε τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας
 • Εκφράζετε ή υπονοείτε ότι οποιαδήποτε δήλωση κάνετε έχει την έγκριση της Εταιρείας
 • Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που μπορεί να επέμβει, διαταράξει ή επηρεάσει αρνητικά τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες
 • Ανεβάσετε ιούς ή επιβλαβή κώδικα ή με οποιονδήποτε τρόπο θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Υπηρεσιών
 • Χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ως δικό σας, χωρίς την άδεια της Εταιρείας
 • Χρησιμοποιήσετε meta tags ή κώδικα ή άλλες συσκευές που αναφέρονται στην Εταιρεία ή στις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο ή σλόγκαν της Εταιρείας) για να κατευθύνετε οποιοδήποτε πρόσωπο σε άλλη ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό
 • Τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, παρέχετε περαιτέρω άδεια χρήσης, μεταφράσετε, πωλήσετε, αντιστρέψετε, αποκωδικοποιήσετε, αποδομήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή να ωθήσετε άλλους να το πράξουν
 • Δοκιμάσετε την ευαλωτότητα των Υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου μας
 • Ενθαρρύνετε ή προωθήσετε οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει τους Όρους αυτούς

Μπορούμε να ερευνήσουμε και να λάβουμε κάθε νόμιμο μέτρο για να αντιμετωπίσουμε παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του λογαριασμού σας και της απαγόρευσης δημιουργίας νέου λογαριασμού.

Η εφαρμογή που σας παρέχουμε μπορεί να κατεβάζει και να εγκαθιστά αυτόματα αναβαθμίσεις και νέα χαρακτηριστικά.

1.6 Δικαιώματα που παρέχετε στην Εταιρεία

 • Δημιουργώντας ένα λογαριασμό, παρέχετε στην Εταιρεία ένα παγκόσμιο, μεταβιβάσιμο, παραχωρήσιμο, δικαίωμα εκμετάλλευσης και άδεια να φιλοξενεί, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, αντιγράφει, εμφανίζει, αναπαράγει, επεξεργάζεται, προσαρμόζει, δημοσιεύει, τροποποιεί και διανέμει πληροφορίες στις οποίες μας παρέχετε πρόσβαση καθώς και κάθε άλλη πληροφορία δημοσιεύετε, παρουσιάζετε ή καθιστάτε διαθέσιμη με κάθε τρόπο στην πλατφόρμα ή διαβιβάζετε σε άλλους Χρήστες (“Περιεχόμενο”). Η άδεια της Εταιρείας στο Περιεχόμενό σας θα είναι μη αποκλειστική, εξαιρουμένων των παράγωγων έργων που δημιουργούνται με τη χρήση των Υπηρεσιών μας.
 • Η άδεια στο Περιεχόμενο σας δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας όπως αυτά κατοχυρώνονται στο εφαρμοστέο δίκαιο (για παράδειγμα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων στο βαθμό που οποιοδήποτε Περιεχόμενο περιέχει προσωπικές πληροφορίες όπως αυτές ορίζονται στη σχετική νομοθεσία). Η άδεια περιορίζεται στο σκοπό λειτουργίας, ανάπτυξης, παροχής και βελτίωσης των Υπηρεσιών και στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων. Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτάτε ή μας εξουσιοδοτείτε να αναρτήσουμε μπορεί να είναι δυνητικά προσβάσιμο από άλλους Χρήστες της πολυκατοικίας σας.
 • Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την δημιουργία του λογαριασμού σας για εσάς τους ίδιους ή για την πολυκατοικία σας (σε περίπτωση που είστε Διαχειριστής) είναι ακριβείς και αληθείς και έχετε το δικαίωμα να αναρτάτε το Περιεχόμενο στην Πλατφόρμα και να μας παρέχετε την ανωτέρω άδεια.
 • Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τις τυχόν φωτογραφίες που μοιράζεστε με την Εταιρεία και είναι προϊόντα της πνευματικής σας ιδιοκτησίας και σε κάθε περίπτωση δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών ή σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει σχετικά με τις φωτογραφίες αυτές. Επιπλέον, ο χρήστης αναλαμβάνει να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανόμενων οποιωνδήποτε εξόδων -δικαστικών ή άλλων) που μπορεί να υποστεί η Εταιρεία από αιτήματα τρίτων μερών, τα οποία συνδέονται με την προβολή των φωτογραφιών αυτών.
 • Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να ελέγξουμε ή εξετάσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο αναρτάτε ως μέρος των Υπηρεσιών. Μπορούμε να διαγράψουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ολικά ή μερικά, το οποίο κατά την κρίση μας παραβιάζει τους Όρους αυτούς ή μπορεί να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας.
 • Όταν επικοινωνείτε με τους εκπροσώπους της εξυπηρέτησης πελατών μας, συμφωνείτε ότι θα επιδεικνύετε σεβασμό και ευγένεια. Αν πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά σας απέναντι στους εκπροσώπους μας ή σε άλλους εργαζομένους μας είναι επιθετική ή απειλητική, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε αυτόματα το λογαριασμό σας και να απαγορεύσουμε τη δημιουργία νέου.
 • Συμφωνείτε ότι μπορούμε εμείς ή συνεργάτες μας να προβάλουμε διαφημίσεις στην Πλατφόρμα.
 • Ενδέχεται να αποκτήσουμε πρόσβαση, αποθηκεύσουμε και μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας και το Περιεχόμενο σύμφωνα με το νόμο ή με καλή πίστη ότι τέτοια πρόσβαση, αποθήκευση ή διαμοιρασμός ικανοποιεί κάποιο έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης (i) της συμμόρφωσης με μία νομική διαδικασία, (ii) εφαρμογής των Όρων, (iii) απάντησης σε αιτήματα σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από το Περιεχόμενο, (iv) απάντησης σε αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών, (v) προστασίας δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας ή προσωπικής ασφάλειας της Εταιρείας ή άλλων προσώπων.

1.7 Η αλληλεπίδρασή σας με άλλους Χρήστες

 • Προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε μία εμπειρία με σεβασμό σε όλους τους Χρήστες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη συμπεριφορά κανενός Χρήστη εντός ή εκτός της Πλατφόρμας. Συμφωνείτε να συμπεριφέρεστε με προσοχή, ευγένεια και επιμέλεια σε όλες τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους Χρήστες.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους Χρήστες. Κατανοείτε ότι η Εταιρεία δεν δύναται να πραγματοποιεί προληπτικούς ελέγχους στο υπόβαθρο του συνόλου των Χρηστών της Πλατφόρμας.
 • Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Χρήστης συμπεριφέρεται με πιθανά επιβλαβή ή/και επιθετικό ή/και παράνομο ή/και ακατάλληλο ή/και ανήθικο τρόπο προς εσάς ή άλλους Χρήστες ή μέρος ή το σύνολο της πολυκατοικίας πρέπει να μας ενημερώσετε άμεσα, να διακόψετε την επικοινωνία με αυτό το Χρήστη και να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο των στοιχείων ή της συνομιλίας που στηρίζουν τους ισχυρισμούς σας.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει το λογαριασμό ενός Χρήστη αν ο Χρήστης αυτός έχει μία επιβλαβή, επιθετική, παράνομη, ακατάλληλη ή ανήθικη συμπεριφορά.

1.8 Κανόνες της Κοινότητας του Billys

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες της Εταιρείας, συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • Χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα για κανένα σκοπό παράνομο ή που απαγορεύεται από αυτούς τους Όρους
 • χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα για κανέναν επιβλαβή σκοπό
 • χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα για να βλάψετε την Εταιρεία
 • στείλετε ανεπιθύμητα μηνύματα, ζητήσετε χρήματα ή εξαπατήσετε ένα Χρήστη
 • υποδυθείτε κανένα πρόσωπο -φυσικό ή νομικό- ή δεν δημοσιεύσετε οποιεσδήποτε εικόνες άλλου προσώπου ή ιδιοκτησίας άλλου προσώπου χωρίς την άδειά του
 • παρενοχλήσετε, παρακολουθήσετε, εκβιάσετε, εκφοβίσετε, επιτεθείτε, απειλήσετε, κακομεταχειριστείτε ή προσβάλλετε κάποιο πρόσωπο
 • δημοσιεύσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει ή προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κυριότητας, δημοσιότητας, ιδιωτικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε συμβατικού δικαιώματος
 • δημοσιεύσετε Περιεχόμενο το οποίο αποτελεί λόγο μίσους ή/και είναι απειλητικό
 • δημοσιεύσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο υποκινεί βία
 • δημοσιεύσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο προωθεί ρατσισμό, διακρίσεις, μίσος ή φυσική βλάβη κανενός είδους εναντίον μίας ομάδας ή ατόμου
 • ζητήσετε κωδικούς για κανένα σκοπό ή προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν κάποιο πρόσωπο για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς από άλλους Χρήστες  ή να διαδώσετε τις προσωπικές πληροφορίες άλλου προσώπου με ή χωρίς την άδειά τους
 • χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό άλλου Χρήστη για δικούς σας σκοπούς ή να διατηρείτε περισσότερους από ένα λογαριασμούς
 • δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό αν έχουμε ήδη διαγράψει το λογαριασμό σας, εκτός αν έχετε την άδειά μας.

Παρότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει και να αφαιρέσει Περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τους Όρους αυτούς, το Περιεχόμενο αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη που το δημοσιεύει και η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλο το Περιεχόμενο θα είναι σύμφωνο με αυτούς τους Όρους. Αν αντιληφθείτε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει αυτούς τους Όρους, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

1.9 Προτάσεις

Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε προτάσεις, ιδέες, κριτικές ή άλλες πληροφορίες ή υλικό σχετικά με την Πλατφόρμα (“Προτάσεις”), είτε μας αποσταλούν μέσω e-mail (support@billys.gr) είτε μέσω της Πλατφόρμας είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, είναι μη εμπιστευτικές και θα αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Θα έχουμε τη δυνατότητα απεριόριστης χρήσης και διάδοσης των Προτάσεων αυτών για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς να αναγνωρίζουμε ή να αποζημιώνουμε κανέναν ο οποίος εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές. Μας αρέσει πολύ να διαβάζουμε τις απόψεις των Χρηστών, αλλά σας παρακαλούμε μην μοιράζεστε προτάσεις σας μαζί μας αν σκοπεύετε να πληρωθείτε ή θέλετε να συνεχίσετε να έχετε κυριότητα σε αυτές.

1.10 Αναφορές

Αν ένας Χρήστης της Πλατφόρμας πιστεύει ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο στην Πλατφόρμα παραβιάζει αυτούς τους Όρους, είναι παράνομο ή παραπλανητικό, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας με email (support@billys.gr) ή να χρησιμοποιήσει τους ενδεδειγμένους τρόπους που είναι διαθέσιμοι στην Πλατφόρμα για να αναφέρει το περιστατικό σε εμάς. Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να παραπλανήσει άλλα άτομα εκούσια ή ακούσια ή να παρέμβει στη λειτουργία της Πλατφόρμας και στην παροχή των Υπηρεσιών από την Εταιρεία.

1.11 Υπηρεσίες Τρίτων Μερών

Η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιλαμβάνει διαφημίσεις και προσφορές από τρίτα μέρη και συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες και πηγές, καθώς και κουμπιά ανακατεύθυνσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την διαθεσιμότητα (ή έλλειψη διαθεσιμότητας) αυτών των τρίτων ιστοσελίδων και πηγών. Αν επιλέξετε να αλληλεπιδράσετε με τρίτα μέρη που παρουσιάζονται μέσω των Υπηρεσιών, οι όροι των μερών αυτών θα εφαρμόζονται στη μεταξύ σας σχέση. H Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους και τις πράξεις τρίτων μερών.

1.12 Τροποποίηση των Υπηρεσιών

Επιδιώκουμε πάντα να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες που παρέχουμε και να σας παρέχουμε πλήρη λειτουργικότητα και χρηστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να προσθέσουμε νέα στοιχεία σε Υπηρεσίες ή βελτιώσεις κατά καιρούς ή να αφαιρέσουμε ορισμένα στοιχεία. Αν αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, ενδέχεται να μη σας ενημερώσουμε για αυτές. Ενδέχεται επίσης να διακόψουμε πλήρως την παροχή των Υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε πριν την διακοπή, εκτός αν καταστάσεις, όπως λόγοι ασφάλειας, δεν μας το επιτρέπουν.

1.13 Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία παρέχει την υπηρεσία της στη βάση της διαθεσιμότητας σε επίπεδο ποιότητας και χρόνου και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή, σιωπηρή, νόμιμη ή άλλως παρεχόμενη, σχετικά με τις Υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένου όλου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται), συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης υποχρεώσεων. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι (α) οι Υπηρεσίες της θα είναι αδιάλειπτες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα, (β) τυχόν ελαττώματα ή σφάλματα στις Υπηρεσίες της θα διορθωθούν ή (γ) ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες λαμβάνετε επί των Υπηρεσιών της ή μέσω αυτών θα είναι ακριβείς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο που δημοσιεύετε, στέλνετε ή λαμβάνετε εσείς ή κάποιο άλλο μέλος ή τρίτο μέρος μέσω της πλατφόρμας της. Τυχόν υλικό που έχει ληφθεί μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών της είναι προσβάσιμο κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη.

1.14 Περιορισμός Ευθύνης

H Υπηρεσία της Πλατφόρμας παρέχεται αποκλειστικά στη βάση του καταστατικού/κανονισμού της εκάστοτε πολυκατοικίας, των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και της βούλησης των κατοίκων των διαμερισμάτων. Δεν έχουμε ευθύνη για ό,τι ορίζουν τα παραπάνω και για ό,τι αποφασίζουν οι κάτοικοι.

Επιπλέον, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν εγγυόμαστε για: την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα του Περιεχομένου, την αλήθεια ή την ακρίβεια του Περιεχομένου ή των καταχωρήσεων των χρηστών, την ικανότητα των διαχειριστών να εκπροσωπούν την πολυκατοικία, την ικανότητα των κατοίκων να πληρώνουν το μερίδιο των κοινοχρήστων που τους αναλογεί.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, οι συνεργάτες της, οι υπάλληλοί της, οι δικαιοπάροχοι ή οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν έμμεσες, παρεπόμενες, παραδειγματικές, τυχαίες, ειδικές ή τιμωρητικές ζημίες-συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της απώλειας του αποθεματικού- που μπορεί να επηρεάσουν τους Χρήστες, είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν άμεσα είτε έμμεσα, ή για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, χρήσης, καλής θέλησης ή άλλων άυλων απωλειών, που προκύπτουν από: (i) την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης των Υπηρεσιών της, (ii) τη συμπεριφορά ή το περιεχόμενο άλλων Χρηστών ή τρίτων μερών, μέσω, ή μετά τη χρήση των Υπηρεσιών της, ή από (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση του περιεχομένου σας, ακόμα και αν η Εταιρεία  έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της Εταιρείας απέναντι στους Χρήστες για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό που καταβλήθηκε από τους Χρήστες προς την Εταιρεία ως αμοιβή της Εταιρείας για την παροχή των Υπηρεσιών της – εάν υφίσταται αμοιβή.

1.15 Αποζημίωση από εσάς

Συμφωνείτε, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να μην προσκαλέσετε ζημία στην Εταιρεία, στους υπαλλήλους της, στους συνεργάτες της και αντίστοιχα στους υπαλλήλους αυτών, τα στελέχη και τους πράκτορές τους βάσει οποιωνδήποτε καταγγελιών, απαιτήσεων, αξιώσεων, ζημιών, απωλειών, κόστους, υποχρεώσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών τυχόν πληρεξούσιων δικηγόρων που προκύπτουν ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών, του περιεχομένου σας ή της παραβίασης αυτών των Όρων.

1.16 Διαγραφή Λογαριασμού Χρήστη- Άλλες ειδικές σχέσεις αναφορικά με τον λογαριασμό

Συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας στην Πλατφόρμα δεν είναι μεταβιβάσιμος και όλα τα δικαιώματά σας για τον λογαριασμό σας και το Περιεχόμενό του λήγουν σε περίπτωση θανάτου ή  σε περίπτωση λύσης του νομικού δεσμού σας (κυριότητα ή μίσθωσή ή άλλο) με συγκεκριμένο διαμέρισμα ή με το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε. Καμία σχέση πρακτορείας, εταιρική σχέση, κοινοπραξία, πιστωτική ή άλλη ειδική σχέση ή απασχόληση δεν δημιουργείται ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων και δεν επιτρέπεται να προβείτε σε καμία δήλωση εκ μέρους ή να δεσμεύσετε την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο.

Κάθε Κάτοικος μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε λόγο. Σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλεί τα κοινόχρηστα στον διαχειριστή σύμφωνα και με όσα ορίζονται κατωτέρω υπό 2.3 & 2.4. Ο διαχειριστής δε μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του παρά μόνο κατόπιν υπόδειξης και ορισμού του νέου διαχειριστή ή  σε περίπτωση λήξης της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράψει τον λογαριασμό σας σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση, αν πιστεύει ότι έχετε παραβεί αυτούς τους Όρους. Επιπλέον μπορούμε να διαγράψουμε τον λογαριασμό χρήστη, εφόσον διαπιστωθούν από τα συστήματα ποιότητάς μας, ή εφόσον υπάρχει έγγραφη καταγγελία για, πολλαπλές, επαναλαμβανόμενες, μη μοναδικές, παραπλανητικές ή αντίθετες στους παρόντες Όρους χρήσεις των Υπηρεσιών.  Εάν πραγματοποιηθεί διαγραφή του λογαριασμού σας για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, δεν θα δικαιούστε καμία αποζημίωση.

Μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας, οι Όροι αυτοί θα παύσουν να ισχύουν με εξαίρεση τους όρους από 1.9 έως 1.22.

1.17. Πλήρης συμφωνία- Λοιπές διατάξεις

Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης, μαζί με την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα cookies και με άλλους τυχόν Όρους που έχουν συμφωνηθεί από εσάς, συναποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ σας και της Πλατφόρμας σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών της. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη θεωρείται διαχωρισμένη από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εκτέλεσης οποιασδήποτε εκ των λοιπών διατάξεων. Αυτοί οι Όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών σχετικά με το αντικείμενο που περιγράφεται στους Όρους.

Η Εταιρεία ενδέχεται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της βάσει αυτών των Όρων. Αυτοί οι Όροι θα λειτουργούν προς όφελος των διαδόχων, αποδεκτών και δικαιοδόχων της Εταιρείας. Η αποτυχία είτε της Εταιρείας είτε Χρήστη να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή συμμόρφωση του άλλου μέρους σε σχέση με οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων ή η αποτυχία να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους, δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση σε οποιοδήποτε βαθμό από το δικαίωμα αυτού του μέρους να διεκδικήσει ή να βασιστεί σε οποιαδήποτε τέτοια διάταξη ή δικαίωμα στη συγκεκριμένη ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση· όλοι οι Όροι θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα παράγουν πλήρες αποτέλεσμα.

1.18 Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη της Πλατφόρμας  υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, στην Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies που βρίσκονται αναρτημένες, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου (Ν.4624/2019, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), Ν.3471/2006). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Ενημέρωση & την Πολιτική αντίστοιχα

1.19 Όροι επί των σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για περιεχόμενο σε ιστοσελίδες που διαχειρίζονται άλλα μέρη εκτός από την ίδια. Το γραφικό λογότυπο και όλα τα άλλα ονόματα ή slogan προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτή την Πλατφόρμα είναι καταχωρημένα και αποτελούν νόμιμα εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή/και των προμηθευτών ή των δικαιοπαρόχων της και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να μιμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του αντίστοιχου κατόχου εμπορικού σήματος.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός αυτής της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων όλων των κεφαλίδων, προσαρμοσμένων γραφικών, εικονιδίων κουμπιών και κωδίκων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και δεν μπορεί να αντιγραφεί, να μιμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα παραπάνω προστατεύονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν αντιληφθείτε την παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους,  παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω email (support@billys.gr).

1.20 Αναθεώρηση Όρων

Ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους κατά διαστήματα. Μπορεί να κάνουμε αυτές τις τροποποιήσεις για πολλούς λόγους, για παράδειγμα για να αποτυπώνουν αλλαγές ή απαιτήσεις που πηγάζουν από τον νόμο, νέα χαρακτηριστικά ή αλλαγές σε εταιρικές πρακτικές. Η πιο πρόσφατη εκδοχή των Όρων αυτών θα δημοσιεύονται στην οικεία θέση στην Ιστοσελίδα. Πρέπει να ελέγχετε συχνά για να βρίσκετε την πιο πρόσφατη εκδοχή. Η πιο πρόσφατη εκδοχή είναι η εφαρμοστέα. Αν οι αλλαγές περιλαμβάνουν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων σχετικά με τις αλλαγές αυτές με εύλογα μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής ή μέσω e-mail. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους.

1.21 Εφαρμοστέο Δίκαιο και επιλογή δικαιοδοσίας 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ενέργεια κατά το νόμο που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτής της Πλατφόρμας από εσάς ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους, θα διεκπεραιώνεται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Αθήνας και συναινείτε να υποβάλετε για τους σκοπούς δικαστικής προσφυγής οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της.

2. Ειδικότεροι Όροι για την Υπηρεσία

2.1 Εκκίνηση Υπηρεσίας 

Ο Διαχειριστής κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης εκκινεί την Υπηρεσία και, με την βοήθεια των συμβούλων μας, εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία της πολυκατοικίας, των διαμερισμάτων και των κατοίκων και στέλνει μέσω της πλατφόρμας προσκλήσεις σε όλους τους Κατοίκους για να συνδεθούν στην πλατφόρμα.

Ως Χρήστης επιβεβαιώνετε και αποδέχεστε ότι ο Διαχειριστής είναι ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας σας και έχει αναλάβει τη διαχείριση των κοινόχρηστων θεμάτων της, είτε μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας είτε με άλλον τρόπο όπως ορίζει ο εκάστοτε κανονισμός της. Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα αποδέχεστε τον Billys ως εργαλείο διαχείρισης των κοινοχρήστων σας.

2.2 Διάρκεια και Λήξη της Υπηρεσίας

Η παροχή της υπηρεσίας της πλατφόρμας ορίζεται ως αορίστου χρόνου και λήγει μόνο για σπουδαίο λόγο κατόπιν απόφασης της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας. Στην περίπτωση της δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής, η λήξη επέρχεται με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης χρονικής  περιόδου, εφόσον δεν αποφασιστεί ρητά η συνέχεια της παροχής της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση της με καθ’οποιονδήποτε τρόπο λύσης της συνεργασίας της πολυκατοικίας με την πλατφόρμα τα χρήματα που τηρούνται στον αποθεματικό λογαριασμό κατατίθενται σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο κατά το χρόνο εκείνο Διαχειριστής της πολυκατοικίας.

2.3 Χρέωση Υπηρεσίας 

Η χρέωση για την υπηρεσία που προσφέρει η Πλατφόρμα γίνεται σε μηνιαία βάση επί του συνόλου της πολυκατοικίας, η οποία στη συνέχεια επιμερίζεται αντίστοιχα σε κάθε διαμέρισμα και αποτυπώνεται στον λογαριασμό κοινοχρήστων του διαμερίσματος ανάλογα και με το πακέτο Υπηρεσίας που εχει επιλεγεί.

Το ποσό της χρέωσης της υπηρεσίας θα αφαιρείται από το αποθεματικό της πολυκατοικίας. Εάν δεν υφίσταται αποθεματικό, η αποπληρωμή θα πρέπει να γίνεται από τον διαχειριστή ο οποίος θα έχει συλλέξει το ποσό εντός τριάντα (30) ημερών επί ποινή παύσης της Υπηρεσίας. Η Πλατφόρμα σε κάθε περίπτωση εκδίδει απόδειξη για τη χρέωση της υπηρεσίας της.

2.4 Πληρωμή Κοινοχρήστων

Τα κοινόχρηστα διαχωρίζονται και επιμερίζονται βάσει των στοιχείων που εισάγει ο Διαχειριστής και σύμφωνα με τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος όπως ορίζονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή/και τον κανονισμό/καταστατικό της πολυκατοικίας. Κάθε Κάτοικος μπορεί να αποπληρώσει το ποσό που αναλογεί στο διαμέρισμά του, είτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας και του συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος, είτε στον Διαχειριστή. Εκδίδεται απόδειξη για την πληρωμή. Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνει στο Διαχειριστή, ο Διαχειριστής αναλαμβάνει να βεβαιώσει στην Πλατφόρμα την πληρωμή του ποσού.

Στην Πλατφόρμα θα εμφανίζεται το συνολικό οφειλόμενο ποσό κάθε διαμερίσματος, συμπεριλαμβανομένου τυχόν παλαιότερου χρέους. Οι Κάτοικοι των διαμερισμάτων θα μπορούν να εξοφλήσουν το χρέος τους, είτε με δόσεις που θα οριστούν από τον Διαχειριστή, είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας προκειμένου να μειώσουν ή/και να εξοφλήσουν το οφειλόμενο ποσό.

2.5 Αποθεματικός Λογαριασμός Πολυκατοικίας

Κάθε πολυκατοικία διαχειρίζεται το αποθεματικό της μέσω τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί η εταιρεία για λογαριασμό της  σε συνεργαζόμενο τραπεζικό ίδρυμα. Τον λογαριασμό της πολυκατοικίας τον διαχειρίζεται  ο εκάστοτε Διαχειριστής, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα σε κάθε Χρήστη να παρακολουθεί τον αποθεματικό λογαριασμό της πολυκατοικίας που τον αφορά, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του λογαριασμού, ανά πάσα στιγμή. Η εταιρεία δε διαχειρίζεται με κανένα τρόπο τον  λογαριασμό ή το αποθεματικό της πολυκατοικίας.

2.6 Ψηφοφορία εξ αποστάσεως/ δια αντιπροσώπου

Η Πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας ψηφοφορίας εξ αποστάσεως. Ο Διαχειριστής εισάγει ένα θέμα προς ψήφιση και κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει για το συγκεκριμένο εντός του τεθειμένου χρονικού περιθωρίου. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που δε συμμετέχουν στην Πλατφόρμα ψηφίζουν στο διαχειριστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος να ενημερώνει για το υπό συζήτηση ζήτημα και να αποδεικνύει την εγκυρότητα της ψήφου.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για κάθε θέμα υπό συζήτηση λαμβάνεται με  πλειοψηφία επί των ψηφισάντων ή αυξημένη πλειοψηφία όπου αυτό προβλέπεται.

2.7 Ευθύνη Διαχειριστή

Κάθε Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τις δικές του επιλογές, πράξεις και παραλείψεις σχετικά με τη διαχείριση των κοινόχρηστων θεμάτων της πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι είναι υπεύθυνος για (i) την πιστοποίηση της εγκυρότητας των Χρηστών και των στοιχείων τους που εισάγουν στην Πλατφόρμα (ii) να διατηρεί τον ορθό αποθεματικό λογαριασμό της πολυκατοικίας, (iii) να πραγματοποιεί  κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίλυση των κοινόχρηστων θεμάτων της πολυκατοικίας (iv) να λαμβάνει κάθε μέριμνα για την έγκυρη ψηφοφορία επί των θεμάτων της πολυκατοικίας και (v) να ενεργεί με ακεραιότητα, να συμπεριφέρεται στους άλλους  Χρήστες με σεβασμό και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος από τη γενική συνέλευση των κατοίκων της πολυκατοικίας για να ενεργεί εκ μέρους τους όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση των κοινόχρηστων θεμάτων της πολυκατοικίας.

2.8 Καταχώρηση Δαπανών – Ακρίβεια Στοιχείων 

Η καταχώρηση των κοινόχρηστων δαπανών στην Πλατφόρμα γίνεται από τον Διαχειριστή προκειμένου να υπολογιστούν τα κοινόχρηστα. Για κάθε δαπάνη που καταχωρεί ο Διαχειριστής  μπορεί να ανεβάσει, υποστηρικτικό/αποδεικτικό υλικό/αρχείο (pdf αρχείο, φωτογραφία), αλλά και να προσθέσει σχόλιο σε ελεύθερο πεδίο.  Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τη διασταύρωση των αποδεικτικών για τις προαναφερθείσες δαπάνες.

Ο Διαχειριστής είναι απολύτως υπεύθυνος για την ακρίβεια των δαπανών που καταχωρεί στην Πλατφόρμα. Οποιαδήποτε ψευδής καταχώριση, αποτελεί παραβίαση αυτών των Όρων.

2.9 Νομικές Υποχρεώσεις Χρηστών 

Οι Χρήστες της Πλατφόρμας είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με τυχόν νόμους, ειδικούς κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Συνιστάται στους Χρήστες να ελέγξουν την ισχύουσα νομοθεσία για να μάθουν τι ακριβώς ισχύει. Οι πληροφορίες που παρέχουμε σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και οι Χρήστες είναι ανεξάρτητα υπεύθυνοι να ελέγχουν τις υποχρεώσεις τους και να τις τηρούν. Εάν οι Χρήστες έχουν ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας, θα πρέπει πάντα να αναζητούν νομικές συμβουλές.