Υπηρεσίες Billys

  • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
  • Απεντόμωση / απολύμανση
  • Μυοκτονία
  • Συντήρηση καυστήρα
  • Καθαρισμός φρεατίων
  • Προμήθεια πετρελαίου
  • Εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστήρων

Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών

  • Συνεργασίες με τους πιο αξιόπιστους παρόχους ανά περιοχή
  • Εξακριβωμένη σχέση ποιότητας – τιμής υπηρεσιών
  • Εκτέλεση εργασιών με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα